Условия за ползване

I. Общи разпоредби
 1. Настоящите Общи условия определят взаимоотношенията между потребителите и Мистър Д ЕООД (наричано още Дигитален Театър), регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 121538099, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. Дебър 7, вх. В, ет. 4 ап. 50 за предоставяне на следните услуги: Video-on-demand (видео при поискване) и Live Streaming (излъчване на живо в Интернет) на събития от различен културно-социален характер, след изричното заявление от страна на получателя на услугата.
 2. Видео при поискване и излъчване на живо в Интернет представляват услуги от разстояние, чрез използването на електронни средства, наричани "Услугата".
 3. По смисъла на настоящите Общи условия "потребител" означава физическо лице, което е приело Общите условия, заплатило и използва услугата единствено за лично ползване и нетърговски цели.
 4. Дигитален Театър е "Доставчик" на услугата.
II. Използване и характеристики на услугата
 1. Предоставянето на услугата се извършва след сключване на договор между съответния потребител и Доставчика, изразяващо се в приемане на настоящите Общи условия.
 2. Услугата се използва само след предварителна регистрация в сайта, с която всеки потребител получава достъп, след приемане на Общите условия и заплащане на услугата. Услугата не може да се използва без предварителна регистрация. При осъществяване на регистрация потребителят предоставя най-малко следните данни: име, местоположение и адрес на електронна поща.
 3. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители/попечител/настойник с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията и приемането на Общите условия следва да се извърши от родител/настойник на същото.
 4. Услугата се активира след потвърждаване на плащането.
 5. Услугата Видео при поискване може да се използва от потребителя във време, което той сам определя.
 6. Услугата Излъчване на живо може да се използва единствено по време на заснемането и директното излъчване на съответното мероприятие.
 7. Услугата дава възможност на потребителя да гледа съдържанието във и извън България.
 8. Услугата не може да се използва на повече от едно устройство по едно и също време.
 9. Услугата може да се използва само при наличие на интернет свързаност на съответното устройство. Излъчването може да се гледа с високо качество (HD при1280 пиксела) при минимална постоянна скорост на интернет връзката 10 Mbit/s, с високо качество стандартно качество (HD при 720 пиксела) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 5 Мbit/s, със стандартно качество (SD) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 2 Мbit/s.
 10. С оглед на необезпокояваното използване на услугата е необходимо устройството, на което ще се ползва същата, да отговаря на следните минимални технически изисквания: а/ PC или MAC с Intel Core 2 Duo 2.0GHz или еквивалентен процесор, минимум 2 GB RAM, графична карта с видео ускорение и 512 MB RAM, звукова карта; б/ Операционна система Windows 7 или по-нова версия, за Мас: Мас OS 10.6 "Snow Leopard"; или по-нова версия, интернет браузъри Internet Explorer 10 или по-висока версия, Firefox Mozila 20.0 или по-висока, Google Chrome 22.0.1229 или по-висока версия, Adobe Flash Player 15 или по-висока версия, който поддържа H.264 видеоформат; в/ IOS устройства 8.0+ и Android устройства 4.2+.
 11. С оглед на необезпокояваното използване на услугата от потребителя също така е препоръчително устройството да не бъде претоварено с други процеси във времето на използването й.
 12. Преди закупуване на услугата се препоръчва извършването на предварителен тест чрез бутона "Watch preview". Успешният тест преди закупуване на видеото и особено при живо заснемане не гарантира, че по време на излъчването Интернет връзката на потребителя ще работи със същото качество.
 13. При ползване на услугата съдържанието не се запазва в паметта на устройството.
 14. Видеоизлъчването на живо в Интернет може да черпи голям обем трафик. Доставчикът не носи отговорност за допълнителни такси, които могат да възникнат в отношенията на потребителя с неговия Интернет доставчик във връзка с ползването на услугата.
III. Права и задължения на Доставчика
 1. Доставчикът предоставя услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.
 2. Доставчикът има право да получава всички дължими от потребителите суми за ползване на услугата.
 3. Доставчикът наблюдава процеса на предоставяне на услугата и при констатиране на технически проблеми следва своевременно да предприеме мерки по отстраняването им във възможно най-кратки срокове.
 4. Доставчикът се задължава да опазва предоставената от потребителя лична информация при регистрацията му в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Потребителят декларира, че предоставя съгласие личните му данни да бъдат използвани от Доставчика и да бъдат предоставяни на трети лица с оглед осъществяване на услугата, както и за целите на събиране на статистическа информация или изпращане на непоискани търговски съобщения.
 5. Доставчикът декларира, че има право и съгласие от собственика на авторските права за излъчване на съдържанието в съответствие с настоящите общи условия. Всяко друго използване от потребителя на Услугата или части от нея представлява нарушение на Закона за авторско право и сродните му права.
 6. Доставчикът има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва съдържание от DigitalTheatre.bg.
 7. Доставчикът не осъществява разплащанията в уебсайта, а пренасочва потребителя към съответните контрагенти, които притежават необходимата система за плащане с банкови карти или банкови сметки. Потребителят следва да се увери, че страницата на съответния контрагент, към която е пренасочен за плащане, притежава необходимите атрибути и сертификати за извършване на съответния тип плащане.
 8. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не изпълнява правилно зададените указания за достъп до съответната платежна система или ако вината за недоставяне на услугата е извън компетентността на доставчика.
 9. Доставчикът не изисква и не съхранява платежна информация за потребителите. Информацията, получена от контрагентите, които разполагат с необходимата система за плащане и отговарят на регулаторните изисквания, представлява единствено потвърждение на извършеното плащане и служи за активиране на достъпа до услугата.
 10. Доставчикът не носи вина и отговорност за:
  а/ Непредоставяне на услугата, прекъсване или влошаване на качеството на услугата, дължащо се на неспазване на някой от параметрите по чл. II, т. (9) и (10) от настоящите Общи условия и/или вследствие на причина, намираща се извън контрола на доставчика;
  б/ Функционалността и обезпечеността на интернет мрежата и свързаността на потребителските устройства с нея, както и на хардуерната и софтуерна обезпеченост на тези устройства;
  в/ Каквито и да било вреди, възникнали в случай че потребителите не са се запознали своевременно с настоящите Общи условия;
  г/ Заплащане на потребителите на суми за използване на услугата поради грешка от тяхна страна;
  д/ Други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Доставчика.
 11. Доставчикът има право да прекратява предоставянето на услугата на протребител в случай, че последният нарушава своите задължения, свързани с ползването и/или заплащането на услугата.
 12. В случай на нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване на права и законни интереси на трети лица, доставчикът има право и да:
  а. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител;
  б. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които доставчикът разполага;
  в. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които Доставчикът разполага;
  г. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.
IV. Права и задължения на Потребителя
 1. Потребителят има право да ползва услугата и предоставения му достъп до съдържание при спазване на приложимото законодателство и съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.
 2. Потребителят носи пълната отговорност за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, адрес на електронна поща, пароли и каквито и да било данни, предоставени във връзка с ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското им име, електронна поща и пароли.
 3. Потребителят незабавно уведомява доставчика в случай на констатиран случай за неоторизиран достъп чрез използване на неговото потребителско име или електронна поща, както и ако съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят се задължава да не записва, възпроизвежда, тиражира, публикува или разпространява по какъвто и да било начин съдържанието, до което му е предоставен достъп. Всяко такова ползване на съдържанието извън обичайното гледане за лични и некомерсиални цели ще се счита за непозволено и нерегламентирано, както и за нарушение на Закона за авторските права и сродните му права и останалото приложимо законодателство. Потребителят се задължава да упражнява правата си само и единствено в рамките на предлаганите услуги, съобразно посочените дефиниции и условията на договора.
 5. Потребителят има право на рекламация съгласно клаузите на настоящите Общи условия.
 6. Потребителят се съгласява и потвърждава на основание чл. 57, т. 13 от Закона за защита на потребителите, че с извършване на плащане за ползване на услуга достъп до цифрово съдържание по настоящите Общи условия губи право на отказ от сключения с доставчика договор от разстояние.
 7. Таксата за ползване на услугата се заплаща по един от следните начини:
  a. С дебитна/кредитна карта
  б. Чрез микросметка през системата на PayPal за регистрирани в PayPal потребители - съобразно условията за извършване на плащания чрез PayPal
  в. Чрез системата SEPA (Единна Зона за плащане в Евро) - съобразно условията за извършване на плащания чрез SEPA
 8. След извършване на заплащането Потребителят получава достъп до Услугата чрез активен видео линк на платформата DigitalTheatre.bg.
 9. С извършване на плащането потребителят изразява своето изрично съгласие, че желае да получи достъп до заявеното цифрово съдържание. Потребителят потвърждава, че е съгласен със и знае, че с извършване на плащането от негова страна и получаването на достъп до заявеното цифрово съдържание потребителят губи правото си на отказ от сключения с Доставчика договор от разстояние за предоставяне на цифрово съдържание, освен в случаите на чл.4 Ал.6.
V. Рекламации
 1. Всеки потребител има право да отправи рекламация до Доставчика в случай, че услугата не може да бъде използвана поради причини, които не са извън контрола на Доставчика и за които Доставчикът отговаря.
 2. Рекламация се подава от засегнатия потребител в писмен вид, в срок до 24 часа от момента, в който е възникнало основанието за нея на контактите посочени на сайта DigitalTheatre.bg
 3. Рекламацията трябва да съдържа задължително най-малко следната информация: в какво се състои оплакването, кога и при какви обстоятелства е констатирано; доказателство, че таксата, дължима за използване на услугата, е надлежно заплатена за периода на достъп, в който е възникнало основанието за рекламация; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на интернет връзката на потребителя, посредством които се ползва услугата; други, относими към случая факти и обстоятелства - по преценка на потребителя.
 4. Извън предоставянето на обезщетение съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия доставчикът не отговаря за други вреди, причинени от проблеми при използване на услугата.
VI. Допълнителни разпоредби
 1. Настоящите Общи условия са задължителни за доставчика и потребителите. С регистрацията на уебсайта и заплащането на услугата потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на доставчика или в други, предвидени в действащото законодателство случаи. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на интернет страницата DigitalTheatre.bg преди датата на влизането им в сила. В случай, че потребителят изрично не заяви несъгласието си със съответните промени като уведоми доставчика в срок до 7 дни (седем дни) от обявяването им се счита, че потребителят приема същите.
 3. В срок до 7 дни (седем дни) от датата на публикуване на съответното изменение на Общите условия, потребителите имат право да възразят писмено пред Доставчика. При наличие на възражение съгласно предходното изречение договорът между възразилият потребител и доставчика, по силата на който се ползва услугата, се прекратява автоматично с изтичането на седемдневния срок за възразяване срещу измененията. При прекратяване на договора доставчикът ще възстанови на възразилите потребители платените такси за ползване на услугата.
 4. При липса на възражение съгласно клаузите на настоящите Общи условия се счита, че потребителят е съгласен и приема промените в Общите условия и се задължава да ги спазва.
 5. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по електронна поща.
 6. Потребителите посочват адрес на електронна поща за кореспонденция при регистрацията си, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.
 7. Всички спорове между Доставчика и потребителите във връзка с предоставянето и ползването на услугата се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния български съд в гр. София.
 8. По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 9. В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.
Настоящите Общи условия влизат в сила от 28.10.2015 г.